22-04-2022 

Chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo 3 – 6 tuổi - KIDSEnglish ra mắt tại Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022

Ngày 24/4/2022 vừa qua, Chương trình làm quen với Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi KIDSEnglish chính thức được giới thiệu rộng rãi lần đầu tiên tại Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam" (UNC2022).